Når du får en dopingsag

Har du en dopingsag?

Hvis du overtræder antidopingreglerne i idrætten, får du en dopingsag. Det er uanset, om du har overtrådt reglerne med vilje, eller du uforvarende er kommet til at overtræde reglerne, fordi du måske glemte at søge om medicinsk dispensation (TUE), har indtaget et forurenet kosttilskud, har glemt at indberette korrekte whereabouts tre gange inden for 12 måneder eller noget helt fjerde.

 

De fleste, som får en dopingsag, oplever, at deres verden bliver vendt op og ned på et øjeblik. Og det kan være svært at forholde sig til den information, du får fra Anti Doping Danmark eller dit forbund.

 

Under de nedenstående punkter kan du se, hvad der kommer til at ske, hvilke ressourcer der er tilgængelige for dig, hvad reglerne og lovgivningen betyder for dig, og hvad du kan gøre for at passe på dit fysiske og mentale helbred i det forløb, der kommer.

Udelukkelse og fysisk aktivitet

Hvis du er midlertidig udelukket (i perioden indtil din sag bliver afgjort), eller når du er udelukket/sanktioneret, kan du ikke deltage i konkurrencer eller træning i enhver idræt i ethvert land eller idræt, der følger antidopingreglerne. I Danmark er du også udelukket fra at træne i fitnesscentre, der samarbejder med Anti Doping Danmark.

 

Du kan dog stadig holde dig fysisk aktiv for eksempel ved at løbe, cykle, gå ture eller gå i svømmehallen, så længe disse aktiviteter ikke sker er regi af den organiserede idræt under DIF, DGI og Firmaidrætten samt fitnesscentre, der samarbejder med Anti Doping Danmark.

 

Konsekvensen for at overtræde en midlertidig udelukkelse eller en sanktion er, at du får forlænget din udelukkelse.

Hvor kan jeg få hjælp?

Får du en dopingsag, kan det føles meget overvældende, og du kan måske opleve behov for at få hjælp.  

 

Nedenstående er eksempler på nogle af de offentlige tilbud, du kan kontakte:

 

Psykiatrifonden: https://psykiatrifonden.dk/hjaelp-raadgivning/raadgivning

 

Livslinjen: https://www.livslinien.dk/

 

Headspace – nogen at tale med: https://headspace.dk/

 

Psykiatriske skadestuer: https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Alarm-112-laegevagt-og-skadestuer/Psykiatriske-skadestuer

 

Egen læge: https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=39f6bf54-d082-4815-893d-4b6237247b80

 

Offentlig retshjælp: https://www.domstol.dk/alle-emner/raadgivning-og-retshjaelp/offentlig-retshjaelp/

 

Snyd i idrætten

Snyd i idrætten kan dække over mange ting. Det kan være alt fra tyvstart eller snyde med holdkort til matchfixing og doping.

 

Uanset hvilken form for snyd der bliver begået, har det konsekvenser for idrætten, for medspillere, modspillere, tilskuere, dommere, trænere eller andre involverede, der uforvarende bliver en del af bedraget.

 

Det er svært at lave en udtømmende liste over alle former for snyd i idrætten, så derfor anbefaler Anti Doping Danmark, at hvis du har kendskab til eller bare mistanke om, at noget kan være på eller over grænsen for snyd herunder doping, at du viderebringer din viden til Anti Doping Danmark. De har kompetencerne til at håndtere oplysninger, vurdere informationer og handle på dem, hvis det er nødvendigt. Nogle gange er der dog ikke tale om doping eller anden snyd, og så handler Anti Doping Danmark ikke på informationerne. Men her vil de så vidt muligt rådgive om, hvor man så vil kunne henvende sig.

 

Du kan give din viden videre på appen 'Stop Doping', eller du kan indberette via www.stopdoping.dk

Din dopingsag

En dopingsag kan være kompleks og involvere mange trin. Derfor kan det godt tage tid at behandle og afslutte din sag. Her kan du se de enkelte trin i din sag:

 1. Anti Doping Danmark vurderer, at du har overtrådt de nationale antidopingregler, og indleder en dopingsag.
 2. Du bliver underrettet om dopingsagen. Efterfølgende bliver din forening/klub, dit nationale og internationale forbund underrettet om din sag. Her vil du også blive underrettet om en mulig midlertidig udelukkelse.
 3. Der bliver foretaget en efterforskning af din sag. Under efterforskningen bliver du inviteret til interview hos Anti Doping Danmark, hvor du kan forklare din side af sagen.
 4. Anti Doping Danmark indbringer din sag for DIF’s Dopingnævn.
 5. Du vælger, om sagen skal afgøres skriftligt, eller om du vil have en mundtlig høring, hvor du kan være til stede og afgive din forklaring. Anti Doping Danmark kan også anmode om en mundtlig høring.
 6. Typisk 1-2 uger efter høringen bliver du informeret om sagens afgørelse af DIF’s Dopingnævn, men nogle gange kan det tage lidt længere tid.
 7. Du har herefter mulighed for at appellere Dopingnævnets afgørelse, hvis du ikke er enig i den. Anti Doping Danmark har også mulighed for at appellere.
 8. Når sagen er afsluttet, det vil sige efter behandlingen af en eventuel appel af sagen eller efter appelfristens udløb, bliver kendelsen offentliggjort i anonymiseret form af Anti Doping Danmark. Danmarks Idrætsforbund offentliggør kendelsen i sin fulde længde på dif.dk. Her vil dit navn, din idræt, din overtrædelse og længden på din sanktion være offentlig i tre måneder.
 9. Din sag/sanktion bliver registreret i Dopingregistret.
 10. Når din udelukkelsesperiode er udløbet, kan du vende tilbage til idrætten.

Hvorfor har du fået en dopingsag - lidt om reglerne

Du har fået en dopingsag, fordi antidopingmyndighederne vurderer, at du har overtrådt antidopingreglerne.

 

Der findes antidopingregler for både elite- og konkurrenceidræt, motionsidræt og regler for medlemmer af kommercielle fitnesscentre, der har en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark.

 

Overordnet minder de forskellige regelsæt om hinanden. De beskriver hver især, hvilke regler der gælder for dig og hvilke konsekvenser, der er forbundet med at overtræde reglerne i de forskellige regi. De største forskelle på de forskellige regelsæt vedrører længden på din sanktion.

 

De nationale antidopingregler, som gælder for elite- og konkurrenceidrætten, er den danske version af de internationale regler for antidoping, som er fastsat af det internationale antidopingagentur, WADA. Disse regler gælder verden over for idrætsudøvere, som deltager i konkurrence i både elite- og breddeidrætten, og deres støttepersonale. 

 

Dopingsager under 'De nationale antidopingregler' kan sanktioneres med alt fra en reprimande til udelukkelse på livstid. I de fleste tilfælde vil udgangspunktet for fastsættelse af din sanktion være 3 måneder for misbrugsstoffer herunder cannabis og kokain og to eller fire års udelukkelse fra al konkurrence og træning for andre stoffer eller brug af forbudte metoder. Sanktionens længde vil afhænge af, hvilken type overtrædelse du har begået, din intention og graden af skyld, samt om du tidligere har begået andre overtrædelser af antidopingreglerne, etc. Uanset om du overtræder antidopingreglerne i idrætten eller i et fitnesscenter, der samarbejder med Anti Doping Danmark, så bliver du udelukket begge steder.

 

Du kan se mere om de forskellige antidoping-regelsæt her: https://www.antidoping.dk/love-og-regler/nationale-regler-for-antidoping

 

Dopinglisten

Nogle dopingsager skyldes, at den dopingprøve du har afgivet, har indeholdt et dopingstof. Det vil sige et stof på Dopinglisten.

Dopinglisten er en oversigt over de stoffer og metoder, der er forbudte at bruge i idrætten. Der er mere end 500 stoffer samt en række metoder på Dopinglisten. Det er ikke hvert eneste forbudte stof, som er specifikt nævnt på Dopinglisten. Nogle stoffer er på Dopinglisten under formuleringen: ’…og andre stoffer med lignende kemisk struktur eller lignende biologisk(e) effekt(er)’.

Du kan finde Dopinglisten her: https://www.antidoping.dk/doping/dopinglisten

 

Lovgivning.

Der er en række love og bekendtgørelser, der gælder for Anti Doping Danmarks virke. Nogle af lovene har også direkte betydning for dig for eksempel 'Lov om forbud mod visse dopingmidler’, der beskriver, hvilke stoffer der er ulovlige at indføre i Danmark.

Når du bliver underrettet om din dopingsag

Når du første gang bliver underrettet om, at der er oprettet en dopingsag på dig, vil det normalt være gennem et telefonopkald. Hvis ikke du kan kontaktes på telefon, vil du modtage dit første underretningsbrev på e-mail. Du vil samtidig blive informeret om, hvad der ligger til grund for din sag, om det for eksempel er en positiv dopingprøve, overtrædelser af reglerne om whereabouts eller noget helt tredje.

 

I brevet vil det fremgå, hvorfor der er oprettet en dopingsag på dig, hvad anklagen mod dig er, mv.

 

Du vil under sagen blive inviteret til et interview med Anti Doping Danmark, hvor du kan forklare omstændigheder omkring din sag, herunder hvad der kan være årsagen til, at du har overtrådt reglerne. Du har også mulighed for at redegøre for din forklaring på skrift. Din forklaring kan være vigtig, da den for eksempel kan have betydning for længden på din sanktion. Din forklaring vil indgå som en del af materialet i din sag.

 

Samtidig med at du bliver underrettet, vil din klub/forening, dit specialforbund, dit internationale specialforbund og World Anti-Doping Agency (WADA) blive informeret.

Interview med Anti Doping Danmark

Du vil blive inviteret til en samtale Anti Doping Danmarks, hvor typisk to medarbejdere fra Anti Doping Danmarks efterforskningsafdeling vil interviewe dig. Her har du mulighed for at afgive din forklaring på årsagen til, at du har overtrådt reglerne. Din forklaring kan kaste lys over nogle omstændigheder, der har betydning for, hvor lang din eventuelle sanktion bliver.

 

Nogle vil føle sig pressede inden et interview med Anti Doping Danmark, og det kan være svært at huske, hvad du får at vide under samtalen. Du har derfor mulighed for at have en bisidder med til interviewet, som kan støtte dig og notere eventuelle vigtige ting, du skal huske eller følge op på. Der vil blive skrevet referat af samtalen, som bliver sendt til din godkendelse efterfølgende.

Efterforskning af din dopingsag

Din sag vil blive efterforsket af Anti Doping Danmark. Det er Anti Doping Danmarks opgave at belyse sagen objektivt. Det vil sige, at både det som taler for eller imod et eventuelt skyldsspørgsmål, vil blive undersøgt.

 

Det er under denne efterforskning, du vil få mulighed for at tale med Anti Doping Danmark. Derudover vil Anti Doping Danmark ofte tale med vidner og indsamle anden dokumentation, der har betydning for sagen.

 

Hvis du har informationer, eller andet som har relevans for sagen, vil du altid kunne kontakte Anti Doping Danmark og få det undersøgt eller vedlagt sagen.

Hvis din dopingprøve er positiv, kan du få analyseret din B-prøve

Hvis din overtrædelse af reglerne skyldes en positiv dopingprøve (A-prøven), kan du eventuelt vælge at få din B-prøve analyseret (den anden del af den prøve du har leveret).

 

Du eller en repræsentant for dig har mulighed for at være til stede på laboratoriet og overvåge, at din B-prøve bliver åbnet. Du skal være opmærksom på, at Anti Doping Danmark benytter et laboratorie, som ligger i Oslo. Og du skal selv betale de analyse-, rejse- og opholdsomkostninger mv., der er forbundet med at være til stede og få analyseret din B-prøve. Alternativt kan du overvåge åbningen af din b-prøve online via Teams. Hvis du vælger ikke at ville overvære åbning af b-prøven, vil laboratoriet udpege et uafhængigt vidne på dine vegne.

 

At overvære B-prøveåbningen betyder, at du eller din repræsentant har mulighed for at bekræfte, at det er din B-prøve blandt andet ved at matche prøvens kodenummer med kodenummeret på din A-prøve og din dopingprotokol (den formular du udfyldte, da du afgav din dopingprøve). Analyserne af din prøve kan tage både timer og dage, og derfor vil du eller din repræsentant normalt kun være til stede i begyndelsen af processen. Selvom du ikke ønsker at få din B-prøve analyseret, kan Anti Doping Danmark vælge at få den analyseret.

 

Du skal være klar over, at det er uhyre sjældent, at B-prøven ikke bekræfter A-prøven. Det betyder ikke, at du skal lade være med at få din B-prøve analyseret. Men du skal være opmærksom på, at chancerne for, at din A- og B-prøve ikke matcher, er meget små.

 

Du vil blive oplyst om resultaterne af analysen af din B-prøve, så snart den foreligger.

Midlertidig udelukkelse fra træning og konkurrence

En midlertidig udelukkelse er, når du begynder at afsone din sanktion, når du er blevet underrettet om, at der er oprettet en dopingsag, og før sagen er afgjort.

 

Du kan blive pålagt midlertidig udelukkelse, mens din sag kører. Er du ikke pålagt en midlertidig udelukkelse, kan du vælge frivilligt at lade dig midlertidigt udelukke, før din sag bliver behandlet i Dopingnævnet. Du bliver typisk ikke pålagt en midlertidig udelukkelse, hvis du for eksempel tester positiv for et specificeret stof (se Dopinglisten). Den midlertidige udelukkelsesperiode modregnes den endelige udelukkelsesperiode.

 

Du vil typisk blive pålagt en midlertidig udelukkelse, hvis din dopingsag for eksempel skyldes en positiv dopingprøve for et ikke-specificeret stof (se Dopinglisten, hvor disse er angivet for hver dopingklasse). Generelt bliver du typisk pålagt en midlertidig udelukkelse i tilfælde, hvor Anti Doping Danmark vurderer, at en eventuel sanktion er længere end den forventede sagsbehandlingstid. Det betyder, at du bliver udelukket fra at træne og konkurrere med det samme, du er blevet underrettet om din sag.

 

Hvis du ikke vælger at lade dig udelukke midlertidigt og fortsætter med at konkurrere, kan alle resultater, medaljer, point eller præmier, du vinder i denne periode, blive annulleret, hvis det viser sig, at din sag ender med, at du får en sanktion.

 

Hvis du bliver midlertidig udelukket, har du mulighed for at appellere udelukkelsen til Dopingnævnet. De vil vurdere, om den er givet på et korrekt grundlag, eller om den skal ophæves. Appelmuligheden fremgår også af det dokument, du modtager i forbindelse med den midlertidige udelukkelse.

Anti Doping Danmark indbringer din sag til DIF’s Dopingnævn

Når Anti Doping Danmark har gennemgået og vurderet materialet i din sag, bliver den indbragt for Dopingnævnet. I sagsmaterialet vil det også fremgå, hvilken sanktion du bliver indstillet til.

 

Dopingnævnet er et uafhængigt og uvildigt nævn, som vælges af DIF’s repræsentantskab, og består af en formand, to andre medlemmer samt to suppleanter. (Kilde: https://www.dif.dk/om-dif/udvalg-og-naevn/juridiske-naevn-og-appelinstanser/dopingnaevnet

Sagsgangen

Det er DIF’s Dopingnævn, der træffer den endelige afgørelse om din sanktion. Du kan ønske, om sagen skal afgøres skriftligt eller mundtligt.

 

Vælger du en mundtlig afgørelse, har du mulighed for at forklare din sag direkte for Dopingnævnet. Du bliver inviteret til en såkaldt høring. Som udgangspunkt vil Dopingnævnets medlemmer og repræsentanter fra Anti Doping Danmark være til stede ved din høring. Du har også selv mulighed for at have vidner med ved høringen, ligesom nogle vælger nogle at hyre en advokat til at repræsentere dem i forbindelse med dopingsagen.

 

Vælger du en skriftlig afgørelse, kan du forklare din sag skriftligt for Dopingnævnet, og høringen vil således foregå skriftligt. Vær opmærksom på at Anti Doping Danmark også kan fremsætte ønske om en mundtlig høring.

 

En høring er offentlig. Det vil sige, at der kan være personer udefra - som for eksempel journalister - til stede.

 

Dørene til høringen kan dog blive lukket, hvis der er særlige hensyn til sagens parter, der begrunder dette. Det kan for eksempel være, hvis den tiltalte er mindreårig. Hvis du eller andre anmoder om at lukke dørene, vil Dopingnævnet på dagen vurdere, om de vælger at følge denne anmodning for høringen.

DIF’s Dopingnævn afgør din sag og udsender en kendelse

Det er Dopingnævnet, der træffer den endelige afgørelse om din sanktion.

Dopingnævnet vil vurdere sagsmaterialet og herefter afsige en kendelse i din sag.

 

Kendelsen bliver sendt på e-mail til dig, Anti Doping Danmark, dit specialforbund, dit internationale forbund og WADA. Kendelsen bliver også offentliggjort på Dopingnævnets underside på DIF's hjemmeside.

I det brev du modtager med kendelsen, vil fristen for at appellere din afgørelse fremgå.

Du har mulighed for at appellere Dopingnævnets afgørelse

Du kan appellere afgørelsen af din sag til DIF’s Appelinstans.

 

Hvis din sag er knyttet til et internationalt arrangement, eller du er udøver på internationalt niveau, kan du og andre antidopingorganisationer appellere kendelsen til den internationale sportsdomstol, CAS. Dette kan dog være forbundet med store økonomiske omkostninger

Din sag bliver offentliggjort

Når fristen for en eventuel appelsag er udløbet, så offentliggør Anti Doping Danmark din sag på www.antidoping.dk samt i en pressemeddelelse. I offentliggørelsen udelades dit navn, men det vil fremgå hvilken idræt du dyrker, hvilken overtrædelse du har begået, samt hvor længe du er udelukket fra at træne og konkurrere.

 

Der kan være særlige omstændigheder, der gør, at en sag ikke offentliggøres, for eksempel hvis der er tale om en ’beskyttet person’, som eksempelvis en mindreårig.

 

Formålet med at offentliggøre dopingsager er dels for at skabe åbenhed om dopingsagerne og dels for at forebygge dopingsager og værne om integriteten i idrætten.Kendelsen vil ligge i sin fulde længde på www.dif.dk – her vil dit navn mv. være offentligt i tre måneder.

Din sanktion bliver registreret i Dopingregistret.dk

Din sanktion bliver registreret i Dopingregistret.dk med dit CPR-nummer og udløbsdato for din sanktion.  Dopingregistret er et elektronisk register med oplysninger om alle personer, der har en gældende dopingsanktion, og derfor er udelukket.

 

Personer, som slår op i Dopingregistret.dk, får alene oplyst status vedrørende en eventuel udelukkelse som følge af en dopingsanktion. Det er altså ikke muligt at finde CPR-numre eller kombinere CPR-numre med navne i Dopingregistret.dk. Efter dopingsanktionens udløbsdato slettes al information om den enkelte i registret.

 

Du kan se mere om Dopingregistret.dk, og hvem der kan få adgang til registret på: https://www.antidoping.dk/doping/guide-til-dopingregistret

Hvor lang tid bliver jeg udelukket?

Længden af din sanktion kan variere alt fra en reprimande til udelukkelse på livstid. I de fleste tilfælde vil udgangspunktet for fastsættelse af din sanktion være 3 måneder for misbrugsstoffer herunder cannabis og kokain og 2 eller 4 års udelukkelse fra al konkurrence og træning for andre stoffer eller brug af forbudte metoder. Sanktionens længde vil afhænge af, hvilken type overtrædelse du har begået, din intention og graden af skyld, samt om du tidligere har begået andre overtrædelser af antidopingreglerne, etc.

 

Din dopingsanktion bliver registreret i Dopingregistret, mens sanktionen er gældende. Står du i Dopingregistret, er det muligt for personer med ansvarsfunktion eller ansættelse i idrætten, at slå dig op i registret og tjekke om du har en sanktion.

Kan en udelukkelse undgås?

Ja. Men du skal være i stand til at bevise at være uden egen skyld. Hvis overtrædelsen af reglerne for eksempel handler om stoffer på Dopinglisten, som der er større risiko for at indtage uforvarende (specificerede stoffer), kan du i visse tilfælde få reduceret sanktionen dog minimum til en reprimande.

Hvilke faktorer afgør længden på udelukkelsesperioden?

Typen af overtrædelse, stoffet eller metoden, som du har anvendt, din adfærd og i hvilken grad, du bærer skylden, er afgørende for, hvor længe du bliver udelukket.

Kan jeg få nedsat min sanktion?

Hvis du samarbejder med Anti Doping Danmark om at afdække andres overtrædelse af reglerne, kan du nogle gange få nedsat din sanktion.

 

I reglerne anerkendes denne form for assistance på flere måder:

 

 • Udelukkelsesperioden kan reduceres med op til halvdelen af den oprindelige udelukkelsesperiode, hvis du på eget initiativ indrømmer overtrædelsen af antidopingreglerne, før du modtager meddelelse om, at reglerne er overtrådt.

 • Udelukkelsesperioden kan reduceres, hvis du yder omfattende assistance til en antidopingorganisation, politiet, en strafferetlig myndighed eller lignende, hvor din hjælp fører til en sag for overtrædelse af antidopingreglerne.

Hvornår begynder min udelukkelsesperiode?

Din udelukkelsesperiode begynder fra den dato, den midlertidige udelukkelse begynder, eller fra den dato Dopingnævnet eller DIF’s Appelinstans fastsætter. Ofte er det fra datoen for kendelsen.

Du kan godt blive testet, mens du er udelukket

Du kan stadig blive indkaldt til at afgive en dopingprøve, mens du afsoner din sanktion. Du er nemlig stadig underlagt antidopingreglerne, selvom du er udelukket. Hvis du var forpligtet til at indgive whereabouts, før du blev udelukket, skal du fortsat indberette dine oplysninger, medmindre Anti Doping Danmark orienterer dig om det modsatte. Dette er for at forhindre, at idrætsudøvere overtræder reglerne bevidst, mens de er sanktionerede.

Hvornår slutter min udelukkelsesperiode?

Du er udelukket indtil den dato, som er fastsat af Dopingnævnet eller DIF’s Appelinstans.

Du har lov til at genoptage træningen med dit hold eller bruge faciliteterne i en klub under DIF’s specialforbund i den af de følgende perioder, der er kortest:

 

 • De sidste to måneder af din udelukkelsesperiode.
 • Den sidste fjerdedel af din pålagte udelukkelsesperiode.

Hvad er konsekvenserne af din sanktion?

Udelukkelse
Først og fremmest bliver du udelukket fra al træning og konkurrence i den organiserede idræt under DIF, DGI og Firmaidrætten samt Fitnesscentre, der samarbejder med Anti Doping Danmark. Du kan heller ikke deltage i konkurrencer eller træning, der er organiseret af andre parter, som har bundet sig til at følge antidopingreglerne som for eksempel internationale specialforbund mv.

 

Tab af resultater
I individuel idræt vil overtrædelse af reglerne medføre, at en udøvers resultater automatisk diskvalificeres i den konkurrence, hvor den positive prøve er fundet.

 

Men udøveren kan også få frataget resultater, medaljer, point og præmier i alle andre konkurrencer fra den dato, der er taget en positiv prøve, efter antidopingreglerne er blevet overtrådt.

 

I holdidrætter vil overtrædelse af reglerne ud over konsekvenser for den enkelte kunne medføre sanktioner for holdet (for eksempel tab af point, diskvalificering mv.). Dette afhænger af den enkelte idræts egne regler.

 

Økonomiske konsekvenser
Økonomiske sanktioner kan aldrig erstatte eller reducere udelukkelsesperioden, og der pålægges ikke bøder til udøvere ifølge antidopingreglerne.

 

DIF, Team Danmark og specialforbund kan helt eller delvist fratage økonomisk støtte til en udøver, der er udelukket som følge af overtrædelse af antidopingreglerne.

 

Derudover kan du miste sponsorater eller stipendier mv.  

 

Sociale konsekvenser
Hvis du er udelukket, må du ikke træne med, være træner for eller på anden måde coache andre udøvere eller personer, som er underlagt antidopingreglerne. Det betyder for mange, at den idræt og de mennesker de har brugt rigtig meget tid på ikke længere er en mulighed. På samme måde oplever nogle, at de bliver vendt ryggen fra deres kammerater og/eller konkurrenter, familie og venner, publikum mv., som måske føler sig ført bag lyset af den person, der har overtrådt reglerne. Begge dele kan give en oplevelse af at være udstødt eller ensom. I sådanne situationer kan det være godt at finde nogle at tale med. (se punktet ”Hvor kan jeg få hjælp”). 

 

Du skal være opmærksom på, at du gerne må mødes med dine træningskammerater til arrangementer, som ikke er relateret til idræt eller idrættens faciliteter som for eksempel til en middag eller lignende.  – er du i tvivl så kontakt Anti Doping Danmark.

 

Fysiske og psykiske konsekvenser
Der findes mange forskellige typer af dopingstoffer, og eventuelle bivirkninger og konsekvenser for helbredet afhænger af det enkelte stof. Der kan være fysiske og psykiske bivirkninger, og ved nogle dopingstoffer er der risiko for afhængighed. Se mere på www.antidoping.dk

Når du vender tilbage til idrætten

Når din sanktion udløber, kan du vende tilbage til idrætten. Du er udelukket indtil den dato, som er fastsat af Dopingnævnet eller DIF’s Appelinstans. Men du har lov til at genoptage træningen med dit hold eller bruge faciliteterne i en klub under DIF’s specialforbund i den af de følgende perioder, der er kortest:

 

 • De sidste to måneder af din udelukkelsesperiode.

 • Den sidste fjerdedel af din pålagte udelukkelsesperiode.

 

Uddannelse
Før du vender tilbage til idrætten, skal du gennemføre antidopinguddannelse. I Danmark skal du gennemføre kurset ’Antidoping 1 - konkurrenceidræt’, som du finder på: https://uddannelse.antidoping.dk/login/. Det kan være at dit internationale specialforbund stiller yderligere krav om uddannelse til dig. 

 

Uddannelse af andre
Nogle idrætsudøvere erkender, at deres historie kan være stærk og måske være med til at forhindre at andre idrætsudøvere begår de samme overtrædelser. Anti Doping Danmark vil meget gerne samarbejde med dig om at dele din historier og dermed hjælpe andre.

 

Hvis du på er interesseret i at hjælpe andre med din historie så kontakt venligst Anti Doping Danmarks forebyggelsesteam:

 

Seniorkonsulent Annemarie Haahr Kristensen på aak@antidoping.dk

 

eller

 

Uddannelseskonsulent Thomas Cunliffe-Brock på tbr@antidoping.dk

 

 

Atleternes internationale ombudsperson

Har du brug for uafhængig hjælp og rådgivning, kan du henvende dig hos WADA's nye antidoping-ombudsperson. Her kan du gratis få assistance og vejledning til relevante antidopingspørgsmål.

 

Læs mere om den nye funktion her (engelsk)

 

Skriv direkte til ombudspersonen her (engelsk)