Medlemsbetingelser for trænings- og fitnesscentre med samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark

 1. Brug af doping er forbudt for ansatte, medlemmer og brugere af trænings- og fitnesscentret. Den, der bruger dopingmidler, testes positiv, unddrager sig dopingkontrol eller undlader at afgive dopingprøve efter at være indkaldt hertil, kan sanktioneres efter § 8 i samarbejdsaftalen mellem Anti Doping Danmark (ADD) og centret.

 2. ADD kan på baggrund af samarbejdsaftale med trænings- og fitnesscentret til enhver tid foretage dopingkontrol af ansatte, medlemmer og brugere, der er til stede i trænings- og fitnesscentret. Denne udføres i overensstemmelse med godkendte WADA-metoder og ADD's til enhver til gældende procedure for dopingkontrol i trænings- og fitnesscentre.

 3. ADD videregiver oplysninger om resultatet af en dopingprøve eller anden overtrædelse af samarbejdsaftalens regler til trænings- og fitnesscentret og kan videregive oplysninger til ADD’s relevante samarbejdspartnere.

 4. Sanktioner har gentagelsesvirkning i 10 år fra afgørelsesdatoen jf. § 8, stk. 4 i samarbejdsaftalen mellem Anti Doping Danmark og trænings- og fitnesscentret.

 5. De til enhver tid gældende ”Rettigheder og pligter” for personer indkaldt til dopingkontrol fremgår af ADD's hjemmeside.

 

Membership terms and conditions

 1. The use of doping is prohibited for employees, members and users of the training and fitness center. Anyone who uses doping substances, tests positive, evades doping control or fails to submit a doping test after being notified, can be sanctioned according to § 8 of the cooperation agreement between Anti Doping Denmark (ADD) and the fitness center.

 2. On the basis of the cooperation agreement ADD and the fitness centre, ADD can at any time carry out doping controls of employees, members and users who are present in the training and fitness center. This is carried out in accordance with WADA approved methods and ADD's applicable procedure for doping control in training and fitness centers.

 3. ADD passes on information about the result of a doping test or other violation of the rules of the cooperation agreement, to the training and fitness center, and can pass on information to ADD's relevant partners.

 4. Sanctions have a recurring effect for 10 years from the decision date, cf. § 8, subsection 4 of the cooperation agreement between Anti Doping Denmark and the training and fitness center.

 5. The “Rights and responsibilities” applicable at all time for people selected for doping control can be found at ADD’s website.

Medlemsbetingelser for foreninger

 1. Brug af doping er forbudt for frivillige, ansatte, instruktører, medlemmer og brugere af trænings- og fitnesscentret. Den, der bruger dopingmidler, testes positiv, unddrager sig dopingkontrol eller undlader at afgive dopingprøve efter at være indkaldt hertil, kan sanktioneres efter Motionsdopingreglement for motionsidræt.

 2. ADD kan til enhver tid foretage dopingkontrol af frivillige, ansatte, instruktører, medlemmer og brugere, der er til stede i trænings- og fitnesscentret. Denne udføres i overensstemmelse med godkendte WADA-metoder og ADD's til enhver til gældende procedure for dopingkontrol i trænings- og fitnesscentre.

 3. ADD videregiver oplysninger om positivt resultatet af en dopingprøve eller anden overtrædelse af Motionsdopingreglementet til Motionsdopingnævnet, som herefter træffer afgørelse om sanktion. ADD kan yderligere videregive oplysninger til ADD’s relevante samarbejdspartnere.

 4. I tilfælde af en positiv prøve eller anden overtrædelse af Motionsdopingreglementet udelukkes indkaldte midlertidigt, indtil der er truffet endelig afgørelse. Centret/foreningen informeres automatisk herom.

 5. Foreninger, private idrætsudbydere og andre organisationer der samarbejder med Anti Doping Danmark, er forpligtet til gensidigt at anerkende og implementerer afgørelser vedrørende sanktioner, dispensationer og prøvetagning.

 6. De til enhver tid gældende ”Rettigheder og pligter” for personer indkaldt til dopingkontrol fremgår af ADDs hjemmeside.

Yderligere information