Love

Lov om fremme af integritet i idrætten
Lovbekendtgørelse nr 1168 af 07/10/2015 definerer Anti Doping Danmarks virksomhed og opgaver.
Se den samlede lovtekst om fremme af integritet i idrætten

Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten
I tilknytning til loven har kulturministeren udstedt "Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten", BEK nr. 1591 af 14. december 2016, der indeholder supplerende bestemmelser samt dopinglisten og Det internationale kodeks for antidoping (WADA Coden).
Bekendtgørelsen placerer sekretariatet for den nationale platform for koordinering af bekæmpelse af matchfixing hos Anti Doping Danmark.
Læs bekendtgørelsen her

De løbende ændringer af loven med tilhørende lovtekster findes nedenfor:

Lov om fremme af dopingfri idræt
Lov nr. 1438 af 22/12/2004 definerer Anti Doping Danmarks virksomhed og opgaver.
Læs loven her

Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt (Mærkningsordningen)
Folketinget vedtog i 2007 med virkning fra 1. januar 2008 at ændre Lov om fremme af dopingfri idræt til at omfatte en mærkningsordning der gør det obligatorisk for alle danske kommercielle fitnesscentre at informere om dopingkontrolaftale med Anti Doping Danmark.
Læs loven her 

Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt (Dopingregistret.dk)
Folketinget vedtog i april 2013 med virkning fra 1. juli 2013 at ændre Lov om fremme af dopingfri idræt til at omfatte et elektronisk register over dopingsanktionerede, der indeholder oplysninger om personer, der er idømt en dopingsanktion.
Læs loven her 

Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt (bestyrelsens sammensætning og anmeldelse og indbringelse af dopingsager)
Folketinget vedtog i 2014 med virkning fra 1. januar 2015 at ændre lov om fremme af dopingfri idræt med ændret sammensætning af bestyrelsen og en udvidelse af ADD’s opgaveområder til at omfatte anmeldelse og indbringelse af dopingsager.
Læs loven her

Lov om ændring af fremme af dopingfri idræt og ligningsloven (ændring af lovens navn og regler om matchfixing)
Folketinget vedtog i 2015 med virkning fra 1. juli 2015 at ændre Lov om fremme af dopingfri idræt, så loven nu har ændret navn til "Lov om fremme af idrættens integritet". Desuden er der i loven indført regler om bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing).
Læs loven her 

***
Lov om forbud mod visse dopingmidler

Ifølge lov nr. L232, der trådte i kraft den 1. juli 1999 (erstatter lov nr. 916 af 8. december 1993), må en række dopingstoffer hverken fremstilles, indføres, udføres, forhandles, udleveres, fordeles eller besiddes, medmindre der er tale om anvendelse til sygdomsforebyggelse eller sygdomsbehandling eller til videnskabelige formål.

Det drejer sig om stoffer som:

1) anabole steroider
2) testosteron og derivater heraf samt tilsvarende stoffer med androgen virkning
3) væksthormon
4) erythropoietin og midler, som har lignende virkning ved at øge mængden af røde blodlegemer i blodet til over normale værdier for alder og køn
5) midler, som øger produktionen og frigørelse af a) væksthormon b) testosteron og derivater heraf eller af tilsvarende stoffer med androgen virkning eller c) naturligt erythropoietin.

Overtrædelse af loven straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år.
Det skal understreges, at besiddelse af disse stoffer er nok til at medføre straf.
Læs loven her

Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler
Folketinget vedtog 6. maj 2009 med virkning fra 1. juli 2009 at ændre Lov om forbud mod visse dopingmidler. Ændringen er en skærpelse af straffen for at forhandle, udlevere eller fordele dopingmidler.
Læs loven her

Lov om ændring af straffeloven (Forhøjet strafferamme for grov dopingkriminalitet)
Folketinget vedtog 19. december 2013 med virkning fra 1. januar 2014 at ændre straffeloven. Ændringen betyder at strafferammen for grov dopingkriminalitet er blevet forhøjet, således at:

»§ 191 a. Den, som i strid med lov om forbud mod visse dopingmidler til et større antal personer, mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder overdrager dopingmidler, straffes med fængsel indtil 6 år.
Stk. 2. På samme måde straffes den, der i strid med lov om forbud mod visse dopingmidler fremstiller, indfører, udfører, udleverer, fordeler eller besidder sådanne dopingmidler med forsæt til at overdrage dem som nævnt i stk. 1.«
Læs hele loven her

Bekendtgørelse af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål
LBK nr 115 af 31. januar 2015 definerer  Anti Doping Danmarks finansieringsgrundlag
Læs bekendtgørelsen her