Oversigt regelændringer 2015

Det internationale antidoping agentur (WADA) har vedtaget et nyt internationalt kodeks for antidoping, som skal træde i kraft 1. januar 2015.

Kodekset opstiller de internationale regler på dopingområdet og gælder for konkurrenceidrætsudøvere i alle verdensdele. Kodekset opstiller endvidere rammerne for antidopingmyndighedernes arbejde.

WADAs ændring af de nuværende regler er resultatet af en 2-årig høringsproces, hvor både sportsudøvere, sportsorganisationer, antidopingorganisationer og myndigheder har haft mulighed for at indsende deres ændringsforslag og bemærkninger.

WADA har i processen modtaget mere end 3900 ændringsforslag fra de forskellige parter, hvilket har resulteret i mere end 2000 ændringer i den endelige version af 2015 kodekset i forhold til 2009-udgaven.

I nogle tilfælde er ændringer, som har været foreslået i en tidligere offentliggjort udgave i høringsprocessen blevet ændret tilbage i en senere version baseret på løbende tilbagemelding fra interessenter, f.eks. det oprindelige forslag om at fjerne B-prøven og forslaget om at ændre kriterierne for tilføjelse af et stof eller en metode til dopinglisten. Ingen af disse forslag er blevet opretholdt i den endelige version. I andre tilfælde er der foretaget mindre ændringer for at tilpasse kodeksets sprog med den juridiske udtalelse fra Jean -Paul Costa, tidligere formand for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som har vurderet kodekset i forhold til menneskerettighederne.

I Danmark er kodekset implementeret i de Nationale Antidopingregler vedtaget af Anti Doping Danmark og Danmarks Idræts-Forbund og dette regelsæt vil således skulle revideres for 2015 i overensstemmelse med det nye kodeks.

De substantielle ændringer i 2015-kodekset falder indenfor følgende hovedtemaer:

1. Strengere straffe for bevidst snyd og mere fleksibilitet og mulighed for reduktion af sanktioner under specifikke omstændigheder ved utilsigtet doping. 

 • overtrædelser som omfatter tilstedeværelse, anvendelse eller besiddelse af et ikke-specificeret stof vil sanktioneres med udelukkelse på 4 år, med mindre udøveren kan bevise, at overtrædelsen ikke var forsætligt. (med ’forsætligt’ menes, at en udøver er klar over at en handling udgør en antidopingovertrædelse eller ved, at en handling er risikabel, men udøver den alligevel.)
 • for overtrædelser som omfatter specificerede stoffer er sanktionen 4 år, såfremt antidopingorganisationen kan bevise at overtrædelsen skete med forsætlighed.
 • øjeblikkelig tilståelse vil ikke længere automatisk kunne medføre en sanktionsnedsættelse men vil kræve godkendelse fra WADA og den ansvarlige antidopingorganisation.
 • i tilfælde, hvor en udøver kan påvise at være uden væsentlig skyld i sager, der omfatter en positiv prøve, som stammer fra indtag af et kontamineret produkt, f.eks. kosttilskud eller øvrige fødevarer, vil sanktionen kunne reduceres til minimum en påtale og maksimum 2 års udelukkelse.
 • Perioden for indsamling af ’whereabouts failures’ (advarsler) ændres fra 18 måneder til 12 måneder, idet denne periode vurderes til at være tilstrækkelig til at fange de udøvere, der bevidst snyder med deres whereabouts for at undgå dopingkontrol.
 • Definitionen på ”manipulation” med dopingkontrollen er udvides til også at omfatte forsøg på at påvirke en dopingkontrollant, afgivelse af forkerte oplysninger til en antidopingorganisation eller intimidering eller forsøg på intimidering af et muligt vidne.

 2. Øget hensyn til proportionalitet og menneskerettigheder

 • Det er indskrevet, at kodekset skal implementeres så proportionalitetsprincipper og menneskerettigheder overholdes.
 • Offentliggørelse vil kunne udskydes til efter en sanktion er idømt, hvor det i dag skal ske umiddelbart efter en høring har fundet sted.
 • Det vil endvidere være muligt fremadrettet at undgå offentliggørelse af sanktioner for mindreårige samt for udøvere, der ikke konkurrerer på nationalt eller internationalt niveau.
 • Mindreårige behøver ikke redegøre for, hvordan han/hun har indtaget forbudt stof for at bevise, at han/hun er uden væsentlig skyld.
 • Definitionen af udøvere, som er underlagt kodekset, er revideret, så det står klart, at alle der deltager i konkurrenceidræt er omfattet af kodeksets sanktioner, men at motionister, der ikke konkurrerer, kan undtages og underlægges andre sanktioner.

 3. Større vægt på efterretning og efterforskning i kampen mod doping

 • Antidopingmyndighederne får med de nye regler bedre mulighed for men også pligt til at efterforske dopingsager på baggrund af efterretninger.
 • Internationale forbund, olympiske komiteér, udøvere og trænere/ledere forpligtes desuden fremover til at assistere og samarbejde med antidopingorganisationer, der efterforsker dopingovertrædelser.
 • Det forventes, at regeringer tilsikrer at udveksling af oplysninger kan finde sted mellem antidopingorganisationer og offentlige myndigheder. Dette kan kræve revision af lovgivning.
 • For udøvere, der vælger at yde antidopingorganisationer omfattende assistance til afsløring eller påvisning af dopingovertrædelser, vil WADA fremover kunne bekræfte overfor udøveren, at den aftalte sanktion er endegyldig og uden mulighed for appel, ligesom WADA i særlige tilfælde kan godkende at en udøver går helt fri for straf.
 • Forældelsesfristen udvides fra de nuværende 8 år til 10 år, idet det for nylig er blevet klart, at det kan tage mange år før sofistikeret dopingmisbrug kan afdækkes.

 4. Bedre indsats mod støttepersonale og bagmænd involveret i doping

 • De nye regler forbyder støttepersonale at anvende eller besidde forbudte stoffer eller metoder uden gyldig grund, hvilket ikke tidligere har været tilfældet. Selvom det ikke skal betragtes som en antidopingovertrædelse, så vil der kunne udstedes disciplinære sanktioner i henhold til de internationale forbunds og nationale olympiske komiteers regler.
 • Internationale forbund og nationale antidopingorganisationer har fremover pligt til at iværksætte en efterforskning af støttepersonale i sager som a) involverer en mindreårig eller b) hvor en træner/leder har ydet bistand til mere en én udøver, der er dømt for overtrædelse af antidopingreglerne.
 • Der indføres desuden et forbud for udøvere mod at samarbejde med støttepersonale, som a) afsoner en karantæne eller b) er idømt en sanktion ved en kriminel, disciplinær eller professionel instans, der ville falde under antidopingreglerne eller c) repræsentanter for sådanne personer. Udøveren skal først adviseres skriftligt om personens sanktion samt om mulige konsekvenser ved fortsat samarbejde. Støttepersonale skal omvendt have mulighed for at forklare hvorfor diskvalifikationen ikke gælder ham/hende. Denne regel gælder ikke i tilfælde hvor en forbindelse er uundgåelig, e.g. forældre/barn-forhold eller ægteskabelige forhold.

 5. Øget vægt på målrettet prøvetagning og tilrettelæggelse af målrettede prøveanalyser

 • Analyserne af dopingprøver vil blive mere målrettet mod de substanser, der er særlig risiko for at udøvere benytter i den pågældende idrætsgren.
 • Prøvetagning skal gennemføres mere målrettet og intelligent i henhold til risikovurdering af de enkelte idrætter og discipliner.

6. Bedre balance og klarere afgrænsning af internationale forbunds og nationale antidopingorganisationers interesser

 • Det reviderede kodeks anerkender den væsentlige rolle som de internationale forbund og nationale antidopingorganisationer spiller i kampen mod doping og der foretaget en række ændringer, som skal skabe klarhed over og opnå balance imellem de ansvarsområder, de hver især har.
 • De internationale forbund har fortsat ansvar for udøvere på internationalt niveau, mens de nationale antidopingorganisationer har ansvar for udøvere på nationalt niveau.  TUE’er skal som udgangspunkt anerkendes mellem organisationerne, dog er der mulighed for at en organisation kan afvise et TUE, hvis det ikke menes at overholde kravene i den internationale standard for TUE. Dette skal ske ved at indbringe en klage til WADA.

7. Kortere og klarere formulering af kodeksteksten

 • Der har på den ene side været et ønske fra diverse høringsparter om at kodekset skal være tydelig og klart beskrive de forskellige situationer, der kan opstå for at undgå smuthuller og for at tilsikre en harmoniseret anvendelse. På den anden side har der været et ønske om en kortere og mindre teknisk tekst. WADA har forsøgt at opfylde begge disse modsatrettede krav.
 • Alle afsnit der omhandler sanktioner er revideret og forkortet.
 • Kommentarer til de forskellige kodeksartikler skal ikke nødvendigvis medtages ved implementering i organisationers regelsæt, men det er fortsat bindende.
 • WADA offentliggør en simplificeret version af kodekset til udøvere med fokus på de områder der er mest relevante for udøvere.