Privatlivspolitik for Anti Doping Danmark

(opdateret 07.11.2023)

 

 

Indhold

1 Om Anti Doping Danmark

 

2 Hvad er ADD’s formål med at behandle personoplysninger?

 

3 Hvem behandler ADD personoplysninger om?

 

4 Hvad er retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i ADD?

 

5 Hvornår indhenter ADD samtykke?

 

6 Hvordan behandler ADD personoplysninger?

 

7 Hvilke typer personoplysninger behandler ADD?

 

8 Hvor får ADD oplysningerne fra?

 

9 Hvem videregiver ADD personoplysningerne til?

 

10 Hvor længe opbevarer ADD dine personoplysninger?

 

11 Hvordan bruger ADD din færden på www.antidoping.dk (cookies mv.)?

 

12 Har ADD adgang til dine personoplysninger ved brug af appen 'Anti Doping Danmark'?

 

13 Hvordan beskytter ADD dine personoplysninger?

 

14 Hvilke rettigheder har du?

 

15 Ændringer i ADD's privatlivspolitik

 

16 Hvem er dataansvarlig og Data Protection Officer (DPO)?

 

17 Hvor kan du klage over behandlingen af dine personoplysninger?

 

 

1 Om Anti Doping Danmark

Anti Doping Danmark (i det følgende ADD) er en selvejende offentlig myndighed under Kulturministeriet. ADD's virke er reguleret i Lov om fremme af integritet i idrætten (LBK nr. 1168 af 7.11.2015).

 

2 Hvad er ADD’s formål med at behandle personoplysninger?

ADD behandler personoplysninger i organisationens virke for at fremme integriteten i idrætten, herunder at sikre muligheden for at dyrke fair konkurrence og ren træning.

 

3 Hvem behandler ADD personoplysninger om?

ADD behandler oplysninger om alle de personer, som organisationen er i kontakt med i dens virke.

Det er både personer, som ADD tager kontakt til, eller personer, som selv tager kontakt til ADD.

Det er f.eks. idrætsudøvere, fitnessmedlemmer, sportschefer, trænere, fitnessledere, bestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartnere og ansøgere.

 

4 Hvad er retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i ADD?

Retsgrundlaget for ADD's behandling af almindelige personoplysninger følger af Persondataforordningens artikel 6, hvorefter behandling er lovlig, hvis mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:

 

a) Du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.

 

b) Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du part i eller ønsker at være part i. Det kan også være, at behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning, f.eks. hvis du kontakter ADD med henblik på rådgivning eller en indberetning.

 

c) Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler ADD.

 

d) Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som ADD har fået pålagt.

 

ADD er omfattet af Lov om fremme af integritet i idrætten og den tilhørende Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten. Til bekendtgørelsen er WADA’s World Anti-Doping Code gengivet som bilag, da ADD er omfattet af denne.

 

Retsgrundlaget for ADD's behandling af særlige kategorier af personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, følger af artikel 9, stk. 2, litra g (Behandling er nødvendig af hensyn til

væsentlige samfundsinteresser på grundlag af national ret). Den nationale ret er Lov om fremme af integritet i idrætten (LBK nr. 1168 af 7.11.2015).

 

Derudover følger retsgrundlaget for behandling af personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser artikel 10.

 

5 Hvornår indhenter ADD samtykke?

ADD er en offentlig myndighed, og derfor er behandlingen af dine personoplysninger som oftest baseret på et andet retsgrundlag end samtykke. ADD indhenter derfor kun dit samtykke, når det er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

 

Hvis ADD indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte ADD. Se information under ’Kontakt ADD’.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det virkning fra tidspunktet af tilbagetrækningen.

 

6 Hvordan behandler ADD personoplysninger?

Efter Persondataforordningens artikel 13 og 14 skal ADD oplyse dig om, hvordan organisationen behandler dine data.

 • ADD behandler kun personoplysninger til bestemte formål og ud fra lovlige og berettigede (legitime) interesser.
 • ADD behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål.
 • ADD indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde det pågældende formål (dataminimering).
 • ADD er forpligtigede til at sikre, at dine personoplysninger er rigtige og ajourførte.
 • ADD sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det bestemte formål.

 

7 Hvilke typer personoplysninger behandler ADD?

ADD behandler følgende personoplysninger:

 

Almindelige personoplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, rolle/titel, forbund etc.

 

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • Fortrolige oplysningen, bl.a. CPR-numre, oplysninger om strafbare forhold, jobansøgninger.
 • Følsomme oplysninger, især oplysninger om medicinske forhold, f.eks. ved ansøgning om medicinsk dispensation for brug af stoffer og metoder på Dopinglisten (TUE) samt ved dopingkontrol og dopingsager.

 

8 Hvor får ADD oplysningerne fra?

Normalt får ADD oplysningerne fra dig selv, f.eks. ved:

 • Dopingkontrol
 • TUE-ansøgning
 • Din henvendelse til ADD, f.eks. en indberetning
 • Tilmelding til ADD’s nyhedsbrev på hjemmesiden
 • Tilmelding til e-læring
 • Jobansøgning

 

I andre tilfælde fra andre kilder, som f.eks.:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. Politi, SKAT og CPR-registret
 • Idrætsorganisationer, f.eks. Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidræt, specialforbund mv., f.eks. i forbindelse med konkurrencedeltagelse, dopingkontrol og udtagelse til landshold eller udtagelse til den prioriterede testgruppe.9 Hvem videregiver ADD personoplysningerne til?

Resultatet af dopingprøver fra idrætsudøvere i den organiserede idræt videregives til WADA og evt. internationalt forbund via registrering i ADAMS.

 

Oplysninger om midlertidig udelukkelse oplyses til udøverens klub/forening og specialforbund.

 

Sager til vurdering af sanktionering videregives til Dopingnævnet.

 

Resultatet af positive dopingprøver fra motionister i fitnesscentre videregives til administrationen i pågældende fitnesscenter.

 

Information om sanktionerede motionister og idrætsudøvere fremgår af Dopingregistret.dk, som kan tilgås af godkendte personer med det formål at undersøge, om medlemmer i organisationer, der samarbejder med Anti Doping Danmark, har en igangværende udelukkelse som følge af en dopingsanktion.

 

For TUE-ansøgninger videregives relevante helbredsoplysninger til:

 • WADA, som er ansvarlige for at ADD overholder standarden International Terapeutic Use Exception (ISTUE).
 • Lægerne, som er medlemmer af ADD og WADA’s TUE-komitéer, og som vurderer ansøgningen i henhold til ISTUE.
 • Hvis nødvendigt, andre uafhængige medicinske, videnskabelige eller juridiske eksperter.

 

For deltagelse i e-læring om antidoping videregives deltagelse og resultater til relevant specialforbund og eventuelt internationalt forbund.

 

For Whistleblowerfunktionen EliteSupport vil redegørelser for henvendelserne videregives til Team Danmarks bestyrelse til beslutning af en eventuel sanktion for uacceptabel adfærd.

 

Når ADD finder det relevant skal ADD videregive informationer til andre offentlige myndigheder. F.eks. vil tilfælde, der er strafbare, overdrages til politiet.

 

I visse tilfælde kan ADD overføre persondata til modtagere i lande uden for EU/EØS. I de tilfælde er persondata sikret via en aftale, som bygger på persondataforordningen. F.eks. er WADA's database ADAMS hjemmehørende i Canada. Canada er underlagt den canadiske Personal Information Protection and Electronic Documents Act (Piped Act) og desuden af WADA-standarden ISPPPI (International standard for the protection of privacy and personal information).

 

ADD videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.

 

10 Hvor længe opbevarer ADD dine personoplysninger?

ADD opbevarer dine personoplysninger, så længe ADD har brug for dem, eller så længe ADD er forpligtet til at opbevare dem. For hver type behandling er fastsat en opbevaringsperiode, som afhænger af typen af data, formålet med behandlingen og følsomheden af data.

Selve sagsbehandlingen slettes ikke grundet offentlighedslovens regler om notatpligt og journaliseringspligt.

Derudover gemmer ADD i henhold til artikel 89 persondata til samfundsrelevante, videnskabelige, historiske eller statistiske formål.

 

F.eks. opbevares oplysninger om dopingkontrol så længe, det er relevant i forhold til reglerne om gentagelsesvirkning i antidopingreglementerne.

 

For tilmeldinger af nyhedsbreve og lignende, som du selv tilmelder dig via ADD’s hjemmeside, opbevarer ADD dine data, indtil du selv afmelder dig.

 

For deltagelse i e-læring opbevarer ADD dine personoplysninger, indtil du selv afmelder dig.

 

Efter opbevaringsperioden sletter ADD enten dine data eller anonymiserer dem.

 

11 Hvordan bruger ADD din færden på www.antidoping.dk (cookies mv.)?

ADD benytter cookies på hjemmesiden www.antidoping.dk.

ADD samler kun oplysninger om, hvordan du benytter vores hjemmeside med henblik på at forbedre og sikre hjemmesiden funktionalitet. Cookies kan være nødvendige for at kunne se f.eks. videoer på hjemmesiden.

 

Ønsker du ikke at tillade cookies, kan du indstille din browser/smartphone til at blokere for cookies, slette cookies eller at modtage advarsel, når en cookie gemmes.

 

12 Har ADD adgang til dine personoplysninger ved brug af appen ’Anti Doping Danmark’?

Nej. Din brug af appen ’Anti Doping Danmark’ og dine indtastninger gemmes kun lokalt i appen på din enhed. ADD har ingen adgang til dine personoplysninger og behandler altså ingen af dine data. Dine data bliver slettet, når du sletter appen.

 

Ved download af appen får den en unikt, anonymt id-nummer. Id-nummeret bliver brugt til at registrere den gemte medicin i appen og at sikre, at brugeren af appen får de ønskede notifikationer. Dette id-nummer bliver slettet, når appen slettes. Henter man igen appen, vil et nyt unikt id-nummer blive genereret.

 

For at sikre brugervenlighed indsamler appen overordnede data for brug af appen. Disse er ikke personhenførbare.

 

Se Betingelser og vilkår for brug af Anti Doping Danmarks app ("Antidoping") samt for brug af Medicinsøg på antidoping.dk

 

13 Hvordan beskytter ADD dine personoplysninger?

ADD har høje standarder for sikkerhed, både fysisk og digitalt. ADD har interne procedurer og politikker, der sikrer, at organisationen lever op til sikkerhedsstandarder. Bl.a. har ADD adgangsbegrænsninger på visse typer data, så kun de medarbejdere, som behandler dine data, har adgang til dem. Dette gælder også ADAMS (se mere om information og beskyttelse i ADAMS FAQ).

 

ADD's medarbejdere og TUE-udvalget har tavshedspligt.

 

ADD anvender ledelsessystemet ControlManager, til at holde styr på vores efterlevelse af persondataforordningen og informationssikkerhed.

 

14 Hvilke rettigheder har du?

Du har – med visse lovbestemte undtagelser – en række rettigheder efter persondataforordningen, når ADD behandler personoplysninger om dig (jf. artikel 15-20):

 • Retten til indsigt i egne personoplysninger (indsigtsret)
 • Retten til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Retten til sletning Du har ret til at blive slettet, og derfor har ADD slettefrister, som passer til den pågældende behandlingsaktivitet. Slettefristen bygger på følgende forhold:
  • personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet
  • overholdelse af WADA's International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information
  • hvis du har indgivet samtykke til behandlingen af personoplysninger og trækker det tilbage
 • Retten til begrænsning af behandling Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinbart format og få dine data overført til en anden dataansvarlig.
 • Retten til indsigelse Du kan gøre brug af dine rettigheder og gøre indsigelse mod vores behandling ved at henvende dig til os. ADD undersøger, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og efterkommer anmodningen så hurtigt som muligt.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

15 Ændringer i ADD's privatlivspolitik

Privatlivspolitikken monitoreres løbende for efterlevelse og opdateres løbende.

 

16 Hvem er dataansvarlig og Data Protection Officer (DPO)?

ADD er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Har du spørgsmål til privatlivspolitikken, er du velkommen til at kontakte os her:

 

Anti Doping Danmark
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
E-mail: kontakt@antidoping.dk
Telefon +45 72 240 240

 

ADD har som offentlig myndighed udpeget en Data Protection Officer (DPO), som kan kontaktes:

17 Hvor kan du klage over behandlingen af dine personoplysninger?

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Data Protection Officer (DPO)