Privatlivs- og persondatapolitik for Anti Doping Danmark

Om Anti Doping Danmark

Anti Doping Danmark (i det følgende ADD) er en selvejende offentlig myndighed under Kulturministeriet. ADD's virke er reguleret i Lov om fremme af integritet i idrætten (LBK nr. 1168 af 7.11.2015).

 

ADD behandler personoplysninger

ADD behandler personoplysninger, og efter Persondataforordningens artikel 13 skal du have en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af de persondata, der behandles af ADD.

 

Gennemgående for ADD's databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra lovlige og berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Dataansvarlig og Data Protection Officer (DPO)

ADD er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra og om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Har du spørgsmål til privatlivspolitikken, er du velkommen til at kontakte ADD.

 

ADD kan kontaktes her:

 

Anti Doping Danmark
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
E-mail: kontakt@antidoping.dk
Telefon +45 43 26 25 50

 

ADD har som offentlig myndighed udpeget en Data Protection Officer (DPO).

 

Behandling af personoplysninger i ADD

ADD behandler følgende personoplysninger:

 

Almindelige personoplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, etc.

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • Cpr-numre og oplysninger om strafbare forhold.
 • Følsomme oplysninger, især oplysninger om medicinske forhold, f.eks. ved ansøgning om dispensation for brug af stoffer på dopinglisten samt ved dopingkontrol og dopingsager. 

Hvor får ADD oplysningerne fra?

 

Normalt får ADD oplysningerne fra dig selv. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, som f.eks.:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. Politi og SKAT
 • Idrætsorganisationer, f.eks. Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, specialforbund m.v., f.eks. i forbindelse med konkurrencedeltagelse, dopingkontrol og udtagelse til landshold. 

Formål med behandling af personoplysninger

ADD's formål med behandling af personoplysninger er bl.a.:

 • Opfyldelse af lovkrav og andre retlige forpligtelser i bl.a. Lov om fremme af integritet i idrætten og den tilhørende Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten.
 • WADA's World Anti Doping Code er gengivet som bilag til den nævnte bekendtgørelse, og ADD behandler personoplysninger i henhold til de forpligtelser, der følger af, at ADD er medunderskriver af World Anti Doping Code.
 • Opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger i ADD

Retsgrundlaget for ADD's behandling af almindelige personoplysninger følger af Persondataforordningens artikel 6, hvorefter behandling er lovlig, hvis mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:

 

a) Du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.

 

b) Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

 

c) Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler ADD.

 

d) Behandling er nødvendig for at beskytte din eller en anden fysisk persons vitale interesser.

 

e) Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som ADD har fået pålagt.

 

Retsgrundlaget for ADD's behandling af særlige kategorier af personoplysninger, herunder særligt helbredsoplysninger og personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser, følger af Persondataforordningens artikel 9 og 10, især artikel 9, stk. 2, litra g (Behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret).

 

Samtykke

ADD er en offentlig myndighed, og derfor vil ADD's behandling af dine personoplysninger som oftest basere sig på et andet retsgrundlag end samtykke. ADD indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Dataminimering

ADD indsamler ikke flere personoplysninger end hvad, der er nødvendigt for at opfylde det pågældende formål.

 

Rigtighed

ADD er forpligtet til at sikre, at personoplysningerne er rigtige og ajourførte.

 

Videregivelse af personoplysninger

Videregivelse af personoplysninger kan ske efter samme formål som de anførte formål med behandling af personoplysninger. Videregivelse kan f.eks. ske til andre offentlige myndigheder, WADA, relevante idrætsorganisationer etc.

 

I visse tilfælde kan ADD overføre persondata til modtagere i lande uden for EU/EØS. F.eks. er WADA's database ADAMS hjemmehørende i Canada.

ADD videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

ADD har forskellige opbevaringsperioder og sletteregler alt efter formålet med behandlingen af personoplysningerne. Generelt opbevarer ADD kun dine persondata, så længe det er relevant i forhold til de pågældende regler/formål, hvorefter de anonymiseres eller slettes.

 • F.eks. opbevares oplysninger om dopingkontrol så længe, det er relevant i forhold til reglerne om gentagelsesvirkning i dopingreglementerne.
 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.
 • Visse personoplysninger gemmes til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Brug af www.antidoping.dk (cookies m.v.)

ADD benytter cookies på sin hjemmeside www.antidoping.dk.

 

ADD samler kun oplysninger om, hvordan du benytter vores hjemmeside med henblik på at forbedre og sikre hjemmesidens funktionalitet og brugervenlighed. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om antal besøg, gennemsnitlig besøgstid og færden på sider. Derudover kan cookies være med til at huske dine tidligere indstillinger i forhold til eksempelvis skriftstørrelse. Statistikken genereres via Google Analytics.

 

Læs nærmere om Google Analytics’ sikkerhed og privatlivspolitik

 

Din brug af ADD's hjemmeside giver kun ADD personlige oplysninger om dig, hvis du selv har givet os dem – f.eks. via tilmelding til ADD's nyhedsbrev med navn og e-mailadresse.

 

Ønsker du ikke at tillade cookies, kan du indstille din browser/smartphone til at blokere for cookies, slette cookies eller at modtage advarsel, når en cookie gemmes.

 

Appen Anti Doping Danmark

Appen Anti Doping Danmark indsamler ikke personoplysninger.

 

Ved download af appen får den en unikt, anonymt id-nummer. Id-nummeret bliver brugt til at registrere den gemte medicin i appen og at sikre, at brugeren af appen får de ønskede notifikationer. Dette id-nummer bliver slettet, når appen slettes. Henter man igen appen, vil et nyt unikt id-nummer blive genereret. 

 

For at sikre brugervenlighed indsamler appen overordnede data for brug af appen. Disse er ikke personhenførbare.

 

Sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger

ADD har høje standarder for sikkerhed, både fysisk og digitalt. Det gælder også beskyttelsen af dine personlige oplysninger. ADD har en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores sikkerhedsstandarder.

 

Dine rettigheder

Du har - med visse lovbestemte undtagelser - en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger.
 • Retten til berigtigelse.
 • Retten til sletning.
 • Retten til begrænsning af behandling.
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
 • Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til ADD.

 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Data Protection Officer (DPO)